Socialinės atsakomybės politika

 

 

UAB “Geld Baltic”

Socialinės atsakomybės politika

2021-11-15

 

UAB “Geld Baltic” supranta savo veiklos socialinį poveikį aplinkai bei siekia jį tinkamai valdyti.

 

Įmonės atsakomybės programa siekiama formuoti atsakingus santykius su klientais, darbuotojais, akcininkais ir tiekėjais, mažinant riziką verslui, stiprinant reputaciją bei skatinant veiklos efektyvumą. Aukščiausioji vadovybė supranta, kad verslo sėkmė priklauso nuo reputacijos, atsakingos veiklos, darbuotojų pritraukimo, išlaikymo ir įtraukimo, ir efektyvesnių veiklos būdų. Todėl inicijuoja atsakingos veiklos užtikrinimą šiose srityse:

 

BENDRUOMENĖ

Įmonės tikslas yra būti geru ir atsakingu verslo atstovu ir naudoti kuriamus produktus bendruomenės gyvenimo kokybei gerinti.

 

Socialinės atsakomybės  įtvirtinimo bendruomenės aspektu siekiame:

 • Užtikrinti skaidrų veiklos vykdymą, netoleruoti kyšininkavimo ir korupcijos, užtikrinti atitiktį LR korupcijos prevencijos įstatymo nuostatoms; vykdyti sąžiningą konkurenciją, užtikrinti LR konkurencijos įstatymo nuostatas; vengti interesų konfliktų;
 • užtikrinti, kad bendruomenės, kuriose veikiame, būtų laiku informuojamos apie bet kokius įmonės veiklos pokyčius, kurie gali turėti įtakos bendruomenės nariams;
 • bendrauti su atstovaujamosiomis bendruomenės grupėmis vertinant jų poreikius ir nustatant socialinių investicijų poreikius bei prioritetus;
 • sudaryti sąlygas sveikos gyvensenos idėjų sklaidai informuojant apie mūsų gaminius ir jų teikiamą naudą kuo didesniam ratui žmonių;
 • užtikrinti produktų kokybės stabilumą;
 • gerbti pažeidžiamas, marginalizuotas, diskriminuojamas ir nepakankamai atstovaujamas grupes ir užtikrinti, kad mūsų veikla nepažeistų tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių principų;
 • bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, įskaitant ne pelno siekiančias organizacijas, siekiant maksimaliai padidinti veiklos sinergiją bendruomenės gerovės užtikrinimo klausimais;
 • skatinti ir remti švietimą įvairiais lygmenimis ir imtis veiksmų, kuriais gerinama švietimo kokybė ir galimybės gauti išsilavinimą ypač sveiko gyvenimo principų aspektu.

 

DARBUOTOJAI

Esame įsipareigoję sukurti socialiai atsakingą ir motyvuojančią darbo aplinką, kuri skatintų komandinį darbą ir teiktų mūsų darbuotojams galimybes mokytis, augti ir sėkmingai dirbti ir gyventi. Mūsų žmogiškųjų išteklių valdymo misija yra būti pirmojo pasirinkimo darbdaviu ir sukurti produktyvią ir motyvuojančią darbo vietą, kuri užtikrintų aukšto lygio verslo rezultatus. Tai pasiekiame sutelkdami dėmesį į tikslinį talentų įgijimą ir išlaikymą, aktyviai mokydami ir plėtodami pripažinimą geriausiems darbuotojams.

 

Mūsų tikslas - suteikti lygias įsidarbinimo galimybes ir sukurti įvairiapusę ir įtraukią darbo vietą ir kultūrą, užtikrinant, kad būtų gerbiamos ir užtikrinamos žmogaus teises.

 

Socialinės atsakomybės įtvirtinimo darbuotojų aspektu siekiame :

 • užtikrinti, kad asmenys, atliekantys darbą Įmonėje, tai darytų remdamiesi konstruktyviais darbo santykiais, pagrįstais teisės aktų reikalavimais. Užtikriname, kad visos taikomos darbo santykių formos atitiktų teisinės sistemos reikalavimus ir kad nė vienoje mūsų verslo dalyje nebūtų jokių formų vaikų ar priverstinio darbo, vergijos ir prekybos žmonėmis;
 • suteikti mūsų darbuotojams saugią darbo aplinką (t. y. laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbo teisę, įskaitant darbo užmokestį, darbo laiką, sveikatą ir saugą)
 • įgyvendinti socialinio pripažinimo programas, kad įkvėptų darbuotojų kūrybiškumą, pagerintų produktyvumą ir sumažintų darbuotojų kaitą;
 • sudaryti darbuotojams saugią, be priekabiavimo darbo aplinką ir skatinti sveiką gyvenimo būdą;
 • laikyti darbuotojų saugą ir sveikatą - prioritetu. Palaikome ir užtikriname aukštą sveikatos ir saugos lygį visose įmonės veiklos srityse ir užtikriname, kad darbuotojų atliekamas darbas vykdomas sveikoje ir saugioje darbo aplinkoje;
 • reikalauti, kad darbuotojai visada laikytųsi darbo vietos saugos reikalavimų ir užtikrinti, kad įvykus nelaimingam atsitikimui ar sužalojimui būtų taikomos aktualios procedūros;
 • pritraukti, motyvuoti ir ugdyti mūsų žmones, kad jie išnaudotų visą savo potencialą ir sukurtų darbo aplinką, palaikančią profesinį ir asmeninį tobulėjimą;
 • vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis suteikti įvairių karjeros etapų darbuotojams galimybę naudotis įgūdžių tobulinimu ir mokymu siekiant karjeros.

 

KLIENTAI

UAB “Geld Baltic” yra į klientą orientuota produktų teikėja, teikia paslaugas, atitinkančias identifikuotus ir numanomus klientų poreikius. Vykdant veiklą yra laikomasi galiojančių įstatymų, saugančių asmens privatumą ir neskelbtiną komercinę informaciją.

 

Mūsų tikslas yra įgyti klientų pasitikėjimą mūsų produktais ir paslaugomis, suteikti jiems pakankamai informacijos, kad jie galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus.

 

Kad įvykdytume savo tikslus, mes:

 • nuolat analizuojame savo klientų patirtį, ieškome sprendimų patirties gerinimui;
 • nuolat tobuliname produktus ir veiklos procesus, kad produktai ir procesai būtų saugūs, tvarūs;
 • užtikriname gaminių ir paslaugų patikimumą – vertindami ir pasirinkdami patikimus tiekėjus;
 • užtikriname asmens duomenų privatumą ir saugumą pagal teisinius reikalavimus;
 • užtikriname intelektinės nuosavybės apsaugą pagal teisės aktų reikalavimus;
 • užtikriname konfidencialumą, kai susitariama dėl tam tikros informacijos konfidencialumo arba sudaromas atskiras susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos, užtikriname, kad visi darbuotojai ar kiti sutartiniais santykiais susiję  asmenys, kurie pasitelkiami sutarčių įgyvendinimui būtų sudarę susitarimus dėl konfidencialios informacijos apsaugos arba pasižadėjimus neatskleisti konfidencialios informacijos.

 

TIEKIMO GRANDINĖS VALDYMAS

 

UAB “Geld Baltic” bendraudama su tiekėjais laikosi aukščiausių etikos ir profesinių standartų. Mūsų tikslas - sumažinti aplinkosaugos neigiamo poveikio ir socialines rizikas mūsų tiekimo grandinėje. Bendrovė turi taisykles, užtikrinančias bendradarbiavimą su socialiai atsakingomis įmonėmis.  

 

Siekdami tiekimo grandinės valdymo socialinės atsakomybės aspektu:

 • dalijamės savo aplinkosaugos, socialinės atsakomybės politika ir tiekėjų elgesio kodeksu su mūsų tiekėjais ir skatiname juos priimti iniciatyvas, suderintas su pateiktų politikų kryptimis;
 • užtikriname, kad žaliavos ir paslaugos būtų perkamos iš socialiai atsakingų tiekėjų, kiek tai įmanoma;
 • nustatome tiekimo grandinės riziką atliekant deramą patikrinimą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad vergija ir prekyba žmonėmis nebūtų vykdomos jokioje mūsų tiekimo grandinės dalyje;
 • siekiame apsaugoti tiekėjų darbuotojus visoje mūsų tiekimo grandinėje, reikalaujant tiekėjų įsipareigojimų, kuriais būtų paisomos pagrindinės darbuotojų teisės, nustatytos pagal vietos teisės aktų reikalavimus bei tarptautinėse žmogaus teisių užtikrinimo gairėse, Tiekėjų elgesio kodekse;
 • skatiname prevencines priemones, kuriomis būtų mažinamas bet koks tiekėjų veiklos poveikis aplinkai. Raginame savo tiekėjus plėtoti veiklą vadovaujantis tvarumo principais, ypač skiriant dėmesį ribotiems ištekliams, pvz., vandeniui, kitiems neatsinaujinantiems ištekliams, atsižvelgti į visą teikiamo produkto gyvavimo ciklą, pradedant žaliavų gavyba, gamyba, transportavimu, baigiant eksploatuoti negyvybingų atliekų tvarkymu ir taršos vengimu;
 • didiname tiekėjų informuotumą apie galimo poveikio aplinkai sumažinimo galimybes.

 

ATSAKOMYBĖS VALDYMAS

UAB “Geld Baltic” valdymo struktūras ir vidaus komunikaciją integruoja aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės valdymą, kad būtų užtikrinta, kad aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės užtikrinimo veiklos būtų suprantamos visiems darbuotojams. Skatinamas skaidrus ir atskaitingas požiūrį į verslą visose srityse.

 

Mūsų pagrindinės politikos pateikiamos mūsų įmonės svetainėje.

 

Mes įsipareigojame:

 • užtikrinti politikų peržiūrą kasmet;
 • veiksmingai informuoti apie mūsų politikas darbuotojus ir suinteresuotosias šalis
 • skatinti tiekėjų ir partnerių socialinės atsakomybės veiklas

 

Vadovė                                                                                                Laura Kaziukonienė

Naujienlaiškis

Sužinokite naujienas pirmieji